A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của xã Đăk Ngọk

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐĂK NGỌK

 

 

Số:        /QĐ-UBND                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

Đăk Ngọk, ngày       tháng      năm

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK NGỌK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND, ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Đăk Ngọk, khoá III nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 7 về việc phê duyệt dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024.

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND xã, Ban Tài chính xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của xã Đăk Ngọk (chi tiết theo biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Ban Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 23
Tháng 06 : 1.001
Tháng trước : 645
Năm 2024 : 4.060
Liên kết cột trái