A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại các Văn bản: số 2770/UBND-NC ngày 24/8/2023 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023; số 3309/UBND-NC ngày 02/10/2023 về việc phê duyệt chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức năm 2023 tại các cơ quan, địa phương;

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 02/10/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy năm 2023.

UBND huyện Kon Rẫy thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Số lượng viên chức cần tuyển từng vị trí việc làm: 52 chỉ tiêu, trong đó:

1. Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26: 21 chỉ tiêu.

2. Giáo viên Tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29: 25 chỉ tiêu (trong đó: giáo viên Tiểu học đa môn 15 chỉ tiêu; giáo viên Tin học 04 chỉ  tiêu; giáo viên Tiếng Anh 03 chỉ tiêu; giáo viên Thể dục 03 chỉ tiêu).

3. Giáo viên THCS hạng III - Mã số V.07.04.32: 06 chỉ tiêu (trong đó: giáo viên Toán 02 chỉ tiêu; giáo viên Ngữ văn 03 chỉ tiêu; giáo viên Sinh học 01 chỉ tiêu).

(Có bảng nhu cầu tuyển dụng cụ thể kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;          

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí cần tuyển;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

a) Giáo viên mầm non hạng III-Mã số V.07.02.26

- Tiêu chuẩn chung về trình độ, đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên mầm non hạng III: Theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

b) Giáo viên tiểu học hạng III-Mã số V.07.03.29

- Tiêu chuẩn chung về trình độ, đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng III: Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng III-Mã số V.07.04.32

- Tiêu chuẩn chung về trình độ, đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên trung học cơ sở hạng III: Theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

* Lưu ý:

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy.

- Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ cơ quan, đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, thay thế Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

- Mỗi người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự tuyển ở
một vị trí việc làm cần tuyển dụng; nếu người dự tuyển đăng ký ở hai vị trí việc
làm trở lên hoặc trong Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì sẽ bị
xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

2. Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo liên lạc được qua số điện thoại, thư điện tử (email) đã đăng ký trong Phiếu đăng ký dự tuyển; đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng thời gian, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận phiếu dự tuyển: Bắt đầu từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Thí sinh nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện Kon Rẫy (Thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng (Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ), như sau:

a) Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2: Được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

- Hình thức: Thực hành soạn giáo án.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

+ Đối với giáo viên mầm non: Soạn giáo án môn làm quen với Toán hoặc với Tiếng Việt (thời gian là 180 phút).

+ Đối với với giáo viên Tiểu học:

Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên Tiểu học môn chuyên ngành tiến hành soạn giáo án môn đăng ký dự tuyển (thời gian là 180 phút).

Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên Tiểu học đa môn: Soạn giáo án môn Toán hoặc Tiếng Việt, chương trình từ lớp 1 đến lớp 5 (thời gian là 180 phút).

+ Đối với giáo viên Trung học cơ sở: Soạn giáo án theo môn đăng ký dự tuyển (thời gian là 180 phút).        

- Thang điểm: 100.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Thời gian tuyển dụng:

- Thời gian bắt đầu tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Thứ 2, ngày 02/10/2023.

- Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 1: Thứ 6, ngày 03/11/2023.

- Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: Thứ 7, ngày 18/11/2023.

2. Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Tân Lập; địa chỉ: Thôn 2, xã Tân Lập, huyện  Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

* Lưu ý: Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; Thông báo về thời gian, địa điểm sát hạch; Lệ phí dự tuyển và các thông tin khác liên quan đến kỳ tuyển dụng được niêm yết công khai tại trụ sở: UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo; trên Trang thông tin điện tử huyện Kon Rẫy (địa chỉ http://konray.kontum.gov.vn), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy (địa chỉ http://konray.edu.vn).

VII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Mức thu phí của người dự tuyển thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 36
Tháng 07 : 630
Tháng trước : 1.312
Năm 2024 : 5.001
Liên kết cột trái