A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp

giáo dục - đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà năm 2022

 
  

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông; Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Căn cứ Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 20/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt vị trí việc làm và hạng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành bản mô tả và khung năng lực của từng vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 4106/UBND-NC ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thống nhất chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà;

Căn cứ Công văn số 3087/SNV-CCVC ngày 05/12/2022 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp giáo dục - đào tạo của UBND huyện Đăk Hà;

Để bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp giáo dục - đào tạo thuộc UBND huyện năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm để bổ sung vào đội ngũ viên chức ngành văn hóa, ngành giáo dục - đào tạo để đáp ứng nhu cầu công tác trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức tuyển dụng viên chức bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ, chất lượng và đúng pháp luật để lựa chọn những người có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được phê duyệt và tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của ngạch viên chức tương ứng.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng nhu cầu tuyển dụng 17 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 03 chỉ tiêu, gồm:

- Phóng viên hạng III - mã số V.11.02.06: 01 chỉ tiêu;

- Biên tập viên hạng III - mã số V.11.01.03: 01 chỉ tiêu;

- Âm thanh viên hạng IV - mã số V11.09.26: 01 chỉ tiêu;

2. Tại các đơn vị trường học 14 chỉ tiêu, gồm:

- Giáo viên mầm non hạng III - mã số V.07.02.26: 07 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học đa môn hạng III - mã số V.07.03.29: 07 chỉ tiêu.

(Chi tiết tại bảng tổng hợp kèm theo)

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí cần tuyển;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

2.1. Đối với vị trí Phóng viên hạng III - mã số V.11.02.06

Người dự tuyển phải bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phóng viên.

2.2. Đối với vị trí Biên tập viên hạng III - mã số V.11.01.03

Người dự tuyển phải bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành biên tập viên.

2.3. Đối với vị trí Âm thanh viên hạng IV - mã số V11.09.26

Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành âm thanh; công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành âm thanh viên.

2.4. Đối với giáo viêm mầm non hạng III - mã số V.07.02.26

Người dự tuyển giáo viên mầm non hạng III phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

2.5. Đối với giáo viên tiểu học đa môn hạng III - mã số V.07.03.29

Người dự tuyển giáo viên tiểu học đa môn hạng III phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm giáo dục tiểu học trở lên.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển: Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thực hiện phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút, gồm 15 phút chuẩn bị và 15 phút để trả lời câu hỏi.

- Thang điểm: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. QUY CHẾ VÀ NỘI QUY XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Quy chế và nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thông báo tuyển dụng:

- Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện và sóng Truyền thanh huyện; đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở của UBND huyện Đăk Hà (số 42, đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà).

- Nội dung thông báo gồm: Số lượng người làm việc cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển.

b) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP) tại phòng Nội vụ huyện Đăk Hà hoặc gửi qua đường bưu điện qua địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện Đăk Hà, số 42, đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3. Kinh phí thực hiện

- Mức thu phí của người dự tuyển để phục vụ công tác xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng: Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện công tác tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Dự kiến thời gian tổ chức tuyển dụng

Thời gian tổ chức kỳ tuyển dụng dự kiến từ tháng 12/2022 đến hết tháng 3/2023.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện:

+ Thông báo tuyển dụng;

+ Thực hiện tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát.

- Tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện

Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí xét tuyển viên chức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của huyện và sóng Truyền thanh của huyện.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà./.

Nơi nhận:                              

- UBND tỉnh (b/c);                                                                               

- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);

- Sở GD&ĐT;

- TT Huyện uỷ (b/c);                                                                                  

- TT HĐND huyện (b/c);

- Phòng Nội vụ huyện (t/h);

- Phòng TC-KH (t/h);

- Trung tâm VHTTDL&TT (t/h);                                      

- Cổng thông tin điện tử huyện;          

- UBND các xã, thị trấn;                                          

- Lưu: VT, NV.           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 27
Tháng 04 : 524
Tháng trước : 731
Năm 2024 : 2.245
Liên kết cột trái